สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

            นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมงานประชุมเปิดหลักสูตร การบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

                                     ********************************************************************