สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

       เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  นาวาเอก ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าสักการะพระพุทธจัตตาฬีสะมงคล
พระพุทธรูปประจำสถาบันการบินพลเรือน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/๓๗๒๐๕ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ที่ผ่านมา และพบคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน  ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพ ฯ 

          นาวาเอก ปิยะ  อาจมุงคุณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๘  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ รุ่น ๘๒  ระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา และขณะนี้
กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   

          ประวัติการทำงาน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน อาทิ เป็นผู้บังคับฝูงบิน ๑ หน่วยบินเรือหลวงจักรี  นฤเบศร, เสนาธิการ
กองบิน ๑  ทั้งยังเป็นหัวหน้ากองวิทยาการและนิรภัยการบิน, เสนาธิการกรมนักเรียน นายเรือรักษาพระองค์  เป็นรองผู้บังคับการ
กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์, ผู้อำนวยการกองพัฒนาและวางแผนการศึกษา

          สำหรับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการบินพลเรือนโดยตรงนั้น สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน การบินกองทัพอากาศ,
เคยทำงานกำกับดูแลนิรภัยการบิน บริหารการท่าอากาศยานอู่ตะเภา, ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูการบิน และนักบินลองเครื่อง รวมถึงวางแผน
และบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเสนาธิการทหารอีกด้วย

          ในการนี้ นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการในครั้งนี้ มีความ
ตั้งใจที่จะเข้ามาดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการที่สนองนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงคมนาคม
รวมถึงแผนวิสาหกิจของสถาบันการบินพลเรือน ภายใต้การบริหารจัดการที่สอดรับนโยบายหลักด้านธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการปฏิบัติ
งาน สร้างการมีส่วนร่วม สร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพื่อร่วมกันนำพาสถาบันการบินพลเรือนให้
เป็นสถาบันหลักของประเทศที่เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคสืบต่อไป

 

 

*****************************************