สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        สถาบันการบินพลเรือน และ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงการ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี
รวมทั้งการฝึกอบรม โดยมี นาวาอากาศเอกจิรพล  เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
และ นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

          บันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยความร่วมมือ
ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือนได้มีโอกาสฝึกงาน และได้เห็น
การปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะและได้รับประสบการณ์ตรง
อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสายการบินที่มีความต้องการบุคลากรด้านการบิน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

                                    *****************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง