สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                    รางวัลเกียรติยศครั้งนี้เกิดจากสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกองทัพอากาศ และบริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2556 ภายใต้ชื่อ“ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงความสามารถในการพัฒนา และประดิษฐ์เครื่องบินและอากาศยานอัตโนมัติ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้เข้ามาแก้ปัญหา และทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประโยชน์อย่างมาก

กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบินสบพ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจึงได้เสนอโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บินหรือ“อากาศยานไร้นักบิน”เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวโดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้แก่ ดร.อุสาห์ต่อเทียนชัย, อาจารย์สมศักดิ์มานมาน และอาจารย์อาคม จดแตง ร่วมกับนักศึกษาของกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบินได้ส่งหุ่นยนต์บินเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีมคือทีม Speed-bird ซึ่งพัฒนาหุ่นยนต์บินโดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน และทีม UAV-9 พัฒนาหุ่นยนต์บินโดยนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน

ซึ่งแต่ละทีมได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือ 1 เครื่อง และอัตโนมัติ 1 เครื่องซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม Speed-bird ได้รับรางวัล Best Maneuverability

ทีม Speed-Bird :

นายชนรรค์เลี่ยวศรีสุข Mr. Chanan Leosrisook

นายคีตวุธผ่องแผ้ว Mr. Khitawut Phongphaew

นายพีรณัฐมาศจร Mr. Peranut Masjohn

นายดิศพงศ์จันทรุกขา Mr. Disapong Chandrucka

 

ทีม UAV-9 :

นายชาคริตเงินคงพันธ์ Mr. Chakrit Ngoenkhongphan

นายชนกันต์พันธ์ทิมดวง Mr. Chanakant Phantimduang

นายวุฒิพงศ์คำภีระปาวงศ์ Mr. Woottipong Kumperapawong

นายสุรเชษฐ์ทองอร่าม Mr. Surachet Thongaram

 

ทีมสนับสนุน :

นายอภิวัฒน์ไมยวงษ์ Mr. Apivatt Maiyavong

นายวรพจน์จันทวิชชประภา Mr. Worapoj Jantavicchaprapa

น.ส.ปานัตาจันทรี Miss Panutta Juntree

น.ส.นภาพรสอ้านวงศ์ Miss Napaporn Saarnwong

น.ส.ศรัณย์พรปัจฉิมานนท์ Miss Sarunporn Pajchimanond

น.ส.พิชญ์ธิดายิดนรดิน Miss Pittida Yidnoradin

นายภาณุวัฒน์ขาวสบาย Mr. Panuwat Khawsabai