สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน