สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน