สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาเลือกเข้าวิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน และวิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมีอาจารย์และศิษย์เก่าของสถาบันฯ ร่วมให้ข้อมูลความรู้ด้านหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาเอกดังกล่าว อีกทั้งเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิชาเอกแก่นักศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

CATC Organized Guidance Program for the Second Year Students of Bachelor of Technology in Aviation Management Program.

 

       On May 4, 2018, at CATC Auditorium 1, Department of Educational Standards, CATC, organized guidance program for the second year students of Bachelor of Technology in Aviation Management Program in Airport Management to choose their major in air traffic management, airport management and air cargo management. Teachers and past graduate students were invited to join the program and provide information about the curriculum.

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง