สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารและพนักงานจับเข่าคุยกัน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

          สำหรับโครงการนี้ เป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เเละพนักงานจาก กองวิชาบริการการบิน กองวิชาภาษาอังกฤษ และกองวิชาบริหารการบิน เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางในการดำเนินงานของ สบพ. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ สบพ.พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายในส่วนของการบริหารงานโดยใช้การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ด้วยระบบ Key Performance Indicators (KPI) และ Competency อีกทั้งเปิดโอกาสให้ คณาจารย์ และพนักงาน ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในประเด็นการบริหารองค์กร

 

 

 

CATC Organizes the 2nd Executive and Staff Meeting.

 

             On May 3, 2018, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the second executive and staff meeting held at CATC.

 

             This meeting was held among executives, instructors and staff from Aeronautical Services Training Division, Aviation Technical English Division and Aviation Management Training Division. The objective of the meeting were to acknowledge the policy and the operation direction of CATC and relevant agencies to prepare and enhance operational efficiency and to clarify policy on

management by measuring and evaluating current performance with Key Performance Indicators (KPI) and Competency system and to allow instructors and staff to ask questions on organization management.

 

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง