สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

            โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับทราบถึงรูปแบบองค์การอวกาศของประเทศไทย และต่างประเทศ หลักการสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ องค์การอวกาศแห่งชาติ พ.ศ. …. รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจการอวกาศและองค์การอวกาศแห่งชาติ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

  ***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง