สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  “การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 200 สบพ. กรุงเทพฯ

        การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำ Conceptual Design ของสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน ICT (Enterprise Architecture : EA) ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของ สบพ. อีกต่อไป

 

***************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง