สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดประชุม “ผู้บริหารพบพนักงาน#2 ”

CATC Holds the Meeting of “CATC Executives Meet the Staff#2”.

 

     สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดประชุม “ผู้บริหารพบพนักงาน” โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ ทั้งนี้ในส่วนของศูนย์ฝึกการบินหัวหินได้ทำการประชุมผ่านระบบ Video Conference  และจัดการประชุมตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศไว้ และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19 อย่างเข้มงวดการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมชี้แจง

     ประเด็นสถานการณ์ทางการเงิน ความคืบหน้าและสถานะการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้นำเสนอข้อมูลในส่วนของแผนนักศึกษา พร้อมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การตลาดชุดใหม่  ข้อมูลสถานะทางการเงิน  รวมถึงการรายงานความคืบหน้าและสถานะการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

      ในโอกาสนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้มอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ อาทิ การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยขอความร่วมมือฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการในการให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการต่างๆ   พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤติที่ผลประกอบการทางการเงินของ สบพ. ไม่เป็นไปตามแผน และเตรียมปรับแผนการดำเนินงานให้องค์กรผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ต่อไป

 

     The Civil Aviation Training Center (CATC), a state-owned enterprise under the Ministry of Transport, held the meeting, “CATC executives meet the staff”. On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, presided over the meeting. Together with CATC executives, instructors, staff and employees, Miss Pukkanut Makchouy attended the meeting on February 23, 2021, at the Building of Aviation Personnel Development Center, at CATC, Bangkok. For the part of CATC Flight Training Center in Hua Hin District, the meeting was conducted via Video Conference and it was held in compliance with the standards announced by Office of the Bangkok Metropolitan Administration Civil Service Commission. In addition, the meeting followed the strict COVID-19 preventive measures to control the spreading of COVID-19.

     The meeting’s main objectives were to create acknowledgement, apply policies into practices, clarify issues regarding to financial situation, and report the progress and status of the implementation of the Aeronautical and Space Training Center (ASTC) U-Tapao Establishment Project. This was to prepare readiness in coping with the COVID-19 spreading situation which affected the aviation industry. The CATC executives took an opportunity to present information in the part of plans for students and also present the new set of marketing strategic plans, financial status information, and the report on the progress and status of the implementation of the ASTC U-Tapao establishment project which was still in the progress, to be presented to the Cabinet for approval.    

     On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, transferred policies and directions for the organizational operations to relevant parties as the guidelines on organizational management during crisis, involving personnel management in an organization, available asset management for the utmost efficiency and measures to control expenses. Cooperation from the Administrative Affairs Section and the Academic Affairs Section was required in order to determine measures. In addition, staff’s opinions and suggestions were listened and all parties tried to solve problems regarding to the CATC’s financial performances that did not meet the plan. In addition, the CATC prepared to revise the operational plans in order to get through the COVID-19 crisis.             

 

********************************************* 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง