สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

CATC Holds the CATC Educational Exhibition to Introduce CATC Study Programs at Nawamintharachinuthit Satriwittaya 2      

 

       สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ของ สบพ. ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ในระดับมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป ไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ

      CATC held the educational exhibition to disseminate information on the CATC study programs to high school students and people who were interested in the programs, at Nawamintharachinuthit Satriwittaya 2 School. The CATC study programs could be used as guidelines in decision making for further study in the undergraduate level and career choosing. The event was held on December 13, 2019, at Nawamintharachinuthit Satriwittaya 2 School, Bangkok.                            

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง