สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการแนะแนวนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ชั้นปีที่2 เพื่อเลือกเข้าวิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน และวิชาเอกการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************