สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงคมนาคม  จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน (อาคาร18ชั้น) โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี  พร้อม พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

       โดยพิธีภาคเช้า คณะผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือน ได้ร่วมสักการะพระพุทธจัตตาฬีสะมงคล พระพุทธรูปประจำสถาบันการบินพลเรือน ศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลตายาย ในส่วนพิธีภาคบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ทำพิธีประพรม เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์  สำหรับแผ่นศิลาฤกษ์ที่นำมาประกอบพิธีในครั้งนี้ ได้รับประทานพระเมตตาจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันการบินพลเรือน

 

        ในฐานะที่ สถาบันการบินพลเรือน เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินของประเทศ แบบครบวงจรทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ  ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษด้านการบินพลเรือนของประเทศและภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กำหนดสามารถผลิตบุคลากรเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 20,000 คน มานานกว่า 57 ปี ที่เน้นการสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ได้เป็นสมาชิกประเภทถาวร ในโครงการ TRAINAIR PLUS ของ ICAO  ด้วยบทบาท และความสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักในการผลิตบุคลากรการบินของประเทศและภูมิภาค กระทรวงคมนาคม จึงสนับสนุนและมีนโยบายให้ สบพ. พิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของ สถาบันการบินพลเรือน (อาคาร18ชั้น) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ให้ สบพ.ดำเนินการจัดสร้างอาคารดังกล่าวบนพื้นที่ 27-1-58 ไร่ (43,846 ตร.ม.) ประกอบไปด้วย อาคารฝ่ายอำนวยการ 18 ชั้น อาคารเรียนประจำกองวิชาต่างๆ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด 1,378,600,000 บาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1,260 วัน ซึ่งการก่อสร้างอาคารฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของ สบพ. โดยเฉพาะกลุ่มอาคารเรียนส่วนใหญ่ และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญหนึ่ง ในการส่งเสริมการบรรลุยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

 

      เมื่ออาคารใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ สถาบันการบินพลเรือน มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรการบินเพิ่มเป็น 5,000 คนต่อปี จากปัจจุบันมีศักยภาพสามารถผลิตบุคลากรด้านการบินได้ประมาณ 2,000 คนต่อปี ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น สถาบันการบินพลเรือน ยังได้จัดทำแผนปรับอัตราบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงอัตราจำนวนครูอาจารย์และพนักงานต่อจำนวนนักศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสม

 

 

CATC Holds Foundation Stone Laying Ceremony for Aviation Personnel Development Center Building, Administrative Department building and equipment building (a 18-Floor Building).

 

 

     The Civil Aviation Training Center (CATC), a state-owned enterprise under the Ministry of Transport Held the foundation stone Laying ceremony for CATC Aviation Personnel Development Center Building, Administrative Department building and equipment building (a 18-floor building). The ceremony was presided over by by Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport and Air Chief Marshal Padet  Wongpinkaew, CATC Chairman Board of Director. They were welcomed by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executives, instructors and students.

 

   The morning ceremony included the worship of Phra Buddhachattaleesamongkol, CATC main Buddha statue, Chaiyamongkol spirit house and ancestors spirit house led by CATC executives. The afternoon ceremony included the foundation stone anointing by the Minister of Transport, buddhist ceremony and the offering of four necessities to monks. For good fortunes, the foundation stone was anointed by the Supreme Partriach of Thailand, Phra Ariyawongsajan.

 

    The Civil Aviation Training Center is a major institution in the production and development of national aviation personnel, both ground and air and is recognized as the specialized national and regional civil aviation center in accordance with International Civil Aviation Organization (ICAO). For more than 57 years, it has produced more than 20,000 aviation personnel in more than 78 countries. It has focused on creating quality and standard aviation personnel and has been a full member of the TRAINAIR PLUS program under ICAO. As it plays a key role in the production of national and regional aviation personnel, the Ministry of Transport implemented the policy and supported the construction of Aviation Personnel Development Center building, Administrative Department building and equipment building (a 18-floor building).

 

      On June 7, 2018, the Cabinet approved the project and the building was constructed on the area of 27-1-58 rai (43,846 sq.m.). The 18-floor building comprises Administrative Department, classrooms and equipment, public utility system and other facilities. The total construction budget is 1,378,600,000 Baht and construction period 1,260 days. This construction project aims to improve the environment of CATC and to enhance its capabilities in the production and development of aviation personnel in the future which is an important mechanism to promote the achievement of the strategy and policy of the government to drive Thailand to be a regional aviation hub.

 

     On the completion of the building, CATC will have the capacity to produce 5,000 personnel per year (now 2,000) which will help solve the problem of personnel shortage. In addition, to be in consistent with the increased production of aviation personnel, CATC improves the staffing plan considering the ratio of instructors and staff to the number of students.

 

 

***********************************************