สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน นำตัวแทนนักศึกษา  เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18  “ นาฎยปรีดิยานันท์ “ กึ่งศตวรรษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยประกอบไปด้วย การแสดงโขน ชุด “ฉุยฉายรามลักษณม์” และ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์ ชุด “ฟ้อนอวยพร” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

 

 

CATC Participates in the 18th Arts and Culture Exhibition.

 

 

             Student Affairs Division represented CATC to participate in the 18th Arts and Culture Exhibition. The Endless Rhythm of Dramatic Inspiration The Golden Jubilee of Silpakorn University , Sanam Chandra Palace, which was held during February 89, 2018The show ranged from Thai traditional  pantomime dance Chuichai RamaLuksana” to Thai contemporary dance Fon Aouyporn

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง