สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

      สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา (สอต.) ร่วมประชุมกับที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้า ครั้งที่ 12/2562

นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช รักษาการ หน.สอต. และพนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมกับที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา บริษัท A&D Consortium เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าของงานออกแบบโครงการฯ โดยมีรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้

– ที่ปรึกษาชี้แจงถึงรายละเอียดของเอกสารในงานงวดที่ 5 ที่จะทำงานส่งมอบ

– ที่ปรึกษาอธิบายรายละเอียดถึงระบบดับเพลิงที่จะใช้ให้อาคาร Hanga ซึ่งทำตามแบบของกฎหมาย

– ที่ปรึกษาขอข้อมูลของแต่ละเวิร์คช้อป เพื่อจะได้นำไปใช้ในการออกแบบ

    เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมครั้งนี้ ทาง สอต. ได้รับทราบแนวคิดการออกแบบและนัดหมายที่ปรึกษาประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบข้อมูลทางเทคนิคด้านวิศวกรรมของระบบต่างๆ ที่จะใช้ในการออกแบบงานระบบอาคารต่อไป

 

       ASTC Staff Met with Project Consultant Team for the Aeronautical and Aerospace Personnel Training Center at U-Tapao to Listen to the Progress Report of the Project Design (12/2562).

       On September 20, 2019, Mr. Yotsanun Korsakunpanich, Acting Head of ASTC and staff met with project consultant team for the Aeronautical and Aerospace Personnel Training Center at U-Tapao to listen to the progress report of the project design. Details are as follows:

-The project consultant presented the 5th edition of the document, explained the detail of fire extinguishing system that will be used in hangar in accordance with the law and requested information from each workshop in order to be used in the design.

      In this meeting, ASTC has helped check the accuracy of the documents and give recommendations to the designer to adjust, modify and be ready to present them to the design committee for further design review.

      In this meeting, ASTC received the report of the design concept and set another meeting date on September 30, 2019 to hear about engineering information various systems in the building.

 

***********************************************