สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณาจารย์ สบพ. คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมการวิพากษ์หลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ทั้งแบบ On Site ณ สบพ. กรุงเทพฯ และแบบ Online ผ่านระบบ Video Conference กับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย

ดร. จุฬา สุขมานพ หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

น.ต. ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ หน่วยงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ มานะศักดิ์ ภมรมาลีรัตน์ หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีองค์ความรู้ที่เป็นสากล ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบินในอนาคต สามารถพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการงานด้านวิจัยในระดับปริญญาโท และเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการและลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายให้มากขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการในอนาคตต่อไป

 

*********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง