ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช้งาน จำนวน 104 รายการ