สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ จำกัด จัดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 10 ขึ้น ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โดยมี พลอากาศเอกปรเมศร์ เกษโกวิท กรรมการผู้แทนกองทัพอากาศ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด และมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี และให้การต้อนรับเยาวชน จำนวน 32 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศที่ส่งเรียงความในหัวข้อเรื่อง “เด็กไทยหัวใจติดปีก” ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

        โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 10 เป็นความร่วมมือระหว่าง สบพ. กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลัก ทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ จำกัด พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานกลุ่มขนส่งทางอากาศอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรมท่าอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกรมการขนส่งทางบก

 

        สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่แสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของ สบพ. จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันจะทำงาน ด้านอุตสาหกรรมการบินทุกประเภท ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน การบิน ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งแนะแนวอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของเยาวชนในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เยาวชนจะได้เยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการหลักสูตรวิชาภาคพื้น รวมทั้งได้ฝึกการทำการบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง และเรียนรู้การขับเครื่องบินกับครูการบินที่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์สูง ณ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะ ด้านการบินอย่างถูกต้องจาก สบพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

 

       เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเพิ่มการคัดเลือกจำนวนเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความจากเดิม 16 คน เป็น 32 คน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ การเสวนาพิเศษใน หัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพนักบิน  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “รวมพลคนสานฝันการบิน” โดยกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เเก่ กัปตันสนอง มิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทย ศิษย์เก่า สบพ. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ 46 นายการิน มาเจ๊ะมะ นักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่า สบพ. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ นายอธิศ วัฒน์ปัญญะ นักบินฝึกหัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่า สบพ. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ 104 นายทิวัตถุ์ เทียนเพิ่มพูล นักบิน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ศิษย์เก่า สบพ. ในหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยานและหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน  รุ่นที่ AP – 99  เเละนายธนวินท์ สุระกิจ ช่างอากาศยาน สายการบินแอร์เอเชีย ศิษย์เก่า สบพ. ในหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรการบำรุุงรักษา เครื่องสื่อสารการบิน มาร่วมแนะแนวหนทางสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการบิน รวมถึงการขึ้นทำการบิน Observe Flight กับ ครูการบิน สบพ. โดยมีรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 32 ดังต่อไปนี้

 

1. นายตฤษนันท์ โคตรสมบัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

2.นายธาดา ทิพยพรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

3.นายปัณณธร เกตุประสิทธิ์ โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร

4.นายนวิน นทีนันทสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

5.นางสาวนิธินาถ แซ่เฮ้ง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

6.นางสาวอรุณี ศรีสังข์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร

7.นายภัทรกร อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

8.นายกิติภัทร แม้นสุรินทร์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

9.นางสาวรวิกานต์ อาชีวะประดิษฐ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

10.นางสาวพิชญ์สินี พรหมบำรุง โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี

11.นางสาววราพร ปิยภาณีพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

12.นางสาวแพรพลอย ภู่บัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

13.นางสาวจรรดา รอดสุวรรณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม

14.นางสาวพิชญาภา วงษ์ศล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15.นางสาวกัญญารัตน์ พลายสายทอง โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

16.นายพัชท์สยุทธ มาวินนาคภักดี โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) จังหวัดชลบุรี

17.นางสาววิชาพร เกตุศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี

18.นางสาวณัฐณิชา ตั้งสวัสดิ์ดำรง โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

19.นายเบญจ์ นาคใหม่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่

20.นายนนทพัทธ์ ดวงวรรณา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

21.นางสาวชารีวรรณ ศรีศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

22.นางสาวปิยาวรรณ แก่นทอง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

23.นางสาวพรรณพษา คำมูล โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

24.นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

25.นายชัชวาล เลพล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

26.นายธนภัทร หลวงพล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

27.นางสาวสิริพร สว่างแสง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28.นางสาวบุญชนก พุ่มพฤกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

29.นายกฤษฎา นันทวิทย์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

30.นายอับดุล นุ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานี

31.นางสาวนิสรีน ฟองละแอ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

32.นายอภิรักษ์  อุลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 

 

      นอกจากนั้น สบพ. ได้ให้สิทธิเยาวชนผู้ได้รับรางวัลชมเชย และผู้โชคดี อีกจำนวน 49 คน ร่วมงานเสวนา “อาชีพนักบิน” และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ ในโครงการฯ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจ และใฝ่ฝันอยากเป็นนักบิน หรือสนใจอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ได้เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง