สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         คณะครูวิชาภาคพื้น 2 กลุ่ม รวม 13 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร Immersion program for CATC instructors in an EASA part 145 approved organization ณ SIA Engineering Company (SIAEC) ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานของ สบพ. ให้ไปสู่มาตรฐานของ EASA ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา บัดนี้การฝึกอบรมได้สำเร็จลุล่วงแล้ว และคณะครูวิชาภาคพื้นได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ โดยกลุ่มที่ 1 เดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และกลุ่มที่ 2 เดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง