สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1” ขึ้น (The 1stAviation National Symposium) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Arun Mishra, Regional Director ICAO Asia & Pacific office ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research to Support Sustainable Aviation Industry” และ Mr. Craig Astridge, Regional Head Marketing and Commercial Services, Asia Pacific, IATA ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Maximizing the Economic Benefits of Aviation in Thailand” เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

      สำหรับโครงการ “การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1” (The 1stAviation National Symposium) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคม และเป็นความร่วมมือระหว่าง สบพ. กับมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ที่มีผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการบิน ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพ และเป็นเวทีทางการศึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินเพื่อก้าวสู่การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ได้ตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคอาเซียน และนโยบายที่เร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างสถาบันการศึกษา สายการบิน และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการ และสามารถนำองค์ความรู้ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า สามารถขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสู่การเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาค ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน อาทิ “ประเทศไทยทำไมต้องมีศูนย์ Safety ด้านการบิน” “Innovation for Humanity” “ทิศทางน้ำมันกับเทคโนโลยีอากาศยานในอนาคต” “Smart Cities with Amadeus” “การทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการบินและการสอบเทียบ” และ “The next generation simulator of flight and ATC”

          อีกทั้งยังมี การนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการบิน ผลงานวิจัยด้าน Safety and Security และผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ สำหรับผู้วิจัยที่นำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นและสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมการบินได้อย่างแท้จริง โดยมีการมอบรางวัล “The Best Research” ให้กับผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องรูปแบบและกฎหมายการปฏิบัติการสำหรับภารกิจบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์สาธารณะขั้นปฐมภูมิในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ คุณยุทธชาติ ชัยก้องเกียรติ, ดร.คงศักดิ์ ชมชุม และ ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร และ เรื่องการเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างผู้ทำงานในธุรกิจการบินและผู้สอนในภาคการศึกษาเกี่ยวกับทักษะและความสามารถทางสังคมที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ คุณสุภนาถ วัฒนากมลชัย และ ผศ.ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลจากสายการบินและคณะผู้จัดงานอีกด้วย

 

CATC Hosts the 1st Aviation National Symposium.

 

             The Civil Aviation Training Center (CATC), a state enterprise under the Ministry of Transport and a full member of ICAO TRAINAIR PLUS of The International Civil Aviation Organization (ICAO) hosted the 1st Aviation National Symposium on Monday, 11 June 2018 at Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport. The inauguration speech was delivered by Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport. The event also featured special talks on “Research to Support Sustainable Aviation Industry” by Mr. Arun Mishra, Regional Director, ICAO Asia & Pacific Office and “Maximizing the Economic Benefits of Aviation in Thailand” by Mr. Craig Astridge, Regional Head of Marketing and Commercial Services, Asia Pacific, IATA. Special lecture on “Maximizing the Economic Benefits of Aviation in Thailand”

         The “1st Aviation National Symposium” is sponsored by the Ministry of Transport. It is a collaboration between Rangsit University and Sripatum University and has been organized with the hope that it will open up opportunities for teachers, students and scholars to present their academic works in technological innovation related to the aviation industry and to make a specialized stage of aviation to step up towards development of the international aviation industry. These goals are in accordance with the government policy, which aims to push for the aviation industry to be of international standard while being the center of training aviation personnel of ASEAN and to push  for a major structural reform for economic growth in order to move Thailand forward referred to as “Thailand 4.0”. In addition, this project will create an academic network for educational institutions, airlines and tourism operators to exchange knowledge and experiences in order to move Thailand to become the best aviation industry center of the region. The event also featured special talks on topics related to the aviation industry, such as “Why does Thailand have to have an Aviation Safety Center,” “Innovation for Humanity,” “Direction of Oil Price and Future Aviation Technology”, “Smart Cities with Amadeus”,”Aviation Electronic Equipment Testing and Calibration and” The next generation simulator of flight and ATC “

            Researchers and scholars also gave their research presentation on aviation technology, safety and security and management. The “Best Research” awards were given to two research projects. “Practice and legal formality for emergency medical service mission with primary public helicopter in Thailand” by Mr. Yutthachat Chaikongkiat, Dr. Kongsak Chomchum and Dr. Navatat Kongsamut, and “Comparison of the perceptions between aviation personnel and the instructors relating to social skills necessary for career advancement of ground service personnel by Ms. Supanart Wattanakamolchai and Assoc.Prof. Pratthana Punnakittikasem. Participants could also test their knowledge with quizzes and games and winners will receive prizes sponsored by airlines and organizers.

 

 

 

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง