สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

          ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาช่างเทคนิคโครงสร้างอากาศยาน ครั้งที่ 1 (Syllabus Seminar Diploma in Aircraft Structure Technician (ACST) 1st) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ  แอร์พอร์ท

 

   *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง