สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก

       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัด สำนักงานนโยบายและแผนงาน

…………………………………..

                   ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตามประกาศฯ ลงวันที่  14  ธันวาคม  2555 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน  ไปแล้ว นั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1   ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

  1. น.ส.เรวดี  วารีย์                          2.  น.ส.กนกวรรณ  ขนอม

     3.  น.ส.ดวงพร  ศุกระเศรณี                4.  น.ส.ขวัญวรา  ชลายนเดชะ

     5.  นายอภิเชษฐ์  ศิริวัฒน์                   6.  นายพงศธร   ไพรอังกรู

     7.  น.ส.กมลวรรณ  บุญอาสาสกุล

 

กำหนด วัน  เวลา และสถานที่สอบ

 วันที่  28  มกราคม 2556

 เวลา  09.00 น.– 12.00น.                 สอบข้อเขียน

                                                    –  วิชาเฉพาะตำแหน่ง   และวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

 

สถานที่สอบ                                    –  ห้องเรียนรวม 1