สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

      ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

    โดยคณะทำงานจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา A&D Consortium ได้นำเสนอผลงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ประกอบด้วยงานสำรวจและเก็บข้อมูล และงานจัดทำผังแม่บทของศูนย์ฝึกอบรม ฯ อู่ตะเภา

        ในการนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางบริษัทที่ปรึกษา ฯ ปรับปรุงข้อมูลนำเสนอให้ตรงกับรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ใน TOR โดยให้มีบทสรุปที่ชัดเจน รวมถึงจัดทำตารางเปรียบเทียบเมตริก เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ ฯ ได้นำไปพิจารณาได้อย่างครบถ้วน และให้นำส่งประธานที่ประชุมตรวจสอบก่อนนำเสนอในที่ประชุมตรวจรับงานในครั้งถัดไป เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

ASTC audit committee held up the meeting to examine submitting report of 1st & 2nd installment phrase.

     On July 5th,2019 at 09:00 – 12:00 hours. ASTC audit committee held up a meeting in the conference room, building 1 at CATC was honored by Dr.Waraporn Temkaew, Acting Vice President of Academic Affair of CATC as a meeting chairman. This meeting was under Integrity Committee observation.

    A&D Consortium presented the work according to the design contract for the 1st and 2nd installments phase, consisting of survey, data collection and conduct the master plan of ASTC.

    In this regard, the chairman of the meeting assigned the advisory company to update the information presented in accordance with the details specified in the TOR by providing a clear summary. Including creating a metric comparison table in order to provide more information to the committee to consider before send it to the chairman to check before presenting.

 

 

 

***********************************************