สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ไมซ์สำหรับผู้บริหารภาครัฐ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส  รีสอร์ท กรุงเทพ พร้อมกันนี้ ได้ศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี  โดยหลังจบหลักสูตรภาคทฤษฎี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ในโอกาสนี้ สบพ. ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบิน และการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปี 2563 และหลักสูตรภาคอากาศ ให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับทราบข้อมูลเพื่อนำไปช่วยเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายพันธมิตรใหม่ของ สบพ. ที่ให้ความสนใจในหลักสูตร และพร้อมให้การสนับสนุน สบพ. ในโอกาสต่อไป

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง