ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556