แนวปฏิบัติสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)