สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ด้วยแผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรของสถาบันการบินพลเรือน ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระยะสั้น) ปีงบประมาณ 2553 ดังต่อไปนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากหัวข้อด้านล่างนี้.-

 

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการงานได้อย่างรวดเร็ว

 

สำรวจและพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน สบพ. และ ศฝบ.

 

 

จึงขอความกรุณาหน่วยงาน Download แบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับไปยัง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ต่อไป