แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน   

     ตามที่ แผนกนโยบายและแผนงานได้จัดทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของสถาบันการบินพลเรือน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทางแผนกนโยบายและแผนงานจึงต้องประสานกับหน่วยงานภายในสบพ. ในการรวบรวมแบบประเมินฯของหน่วยงานต่างๆ

แบบประเมินฯระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย


แบบประเมินฯสำนักงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย