สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน

พระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (สำหรับนักศึกษาทุกระดับและชั้นปี)

หนังสือกรมบัญชีกลาง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๒.๓/ว.๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ (สำหรับนักศึกษาทุกระดับและชั้นปี)

ระดับปริญญาตรี

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส ๕๕)

 ประกาศสถาบันการบินพลเรือนสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส ๕๔)

 ประกาศสถาบันการพลเรือน เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓(สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส ๕๓ และรหัส ๕๒)

 

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๙.๗/๐๘๙๕๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ (สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาทุกชั้นปี)

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียน ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕(สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญารหัส ๕๕)

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ (สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญารหัส ๕๔)

ประกาศสถาบันการพลเรือน เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ (สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญารหัส ๕๓ และรหัส ๕๒)