สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

 แผนเพิ่มระดับคุณภาพและผลการวิเคราะห์เชิงลึก

   ด้วย แผนกมาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.8 การดำเนินงานตามข้อสังเกตุของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) จึงได้จัดทำแบบฟอร์ม”แผนเพิ่มระดับคุณภาพและผลการวิเคราะห์เชิงลึก” และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ : แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

   ด้วย แผนกมาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงได้จัดทำรูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2551 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ   
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ