สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบิน

    ด้วย แผนกวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำสรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการบินของ  ประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับ สบพ.และจักเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป...