สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 ประกาศนโยบายการควบคุมภายในของสถาบันการบินพลเรือน พ. ศ. 2553


 

 แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

    ด้วย สำนักานนโยบายและแผนงานได้จัดทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของสถาบันการบินพลเรือน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทางสำนักานนโยบายและแผนงานจึงต้องประสานกับหน่วยงานภายในสบพ. ในการรวบรวมแบบประเมินฯของหน่วยงานต่างๆ