สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานทรัพยากรบุคคล


 

 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

    ด้วยสำนักงานทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่อง “การบริหารจัดการความรู้(Knowledge Management : KM)” เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้พนักงานและลูกจ้างของ สบพ.ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการ