สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

     กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการบินพลเรือน  ฉบับปรับปรุงใหม่  ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการบินพลเรือนครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันการบินพลเรือน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและบุคคลทั่วไป ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่อไป


   
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการบินพลเรือน
    

    กฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันการบินพลเรือน
   

    ตารางหน้าที่ในการรายงานของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการบินพลเรือน

 


     

   คู่มือการตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554

    คู่มือการตรวจสอบภายใน

 


     

    สำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันการบินพลเรือน ขอประชาสัมพันธ์บทความเรื่อง “คุณธรรมนำธุรกิจ” เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลกร สบพ.

     คุณธรรมนำธุรกิจ