สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของทั้งสองสถาบัน พร้อมกันนี้ ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยในวันเดียวกันนี้ยังได้เข้าพบ ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.ธรา อั่งสกุล คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เพื่อร่วมประชุมหารือและปรึกษางานทางด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง