สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับพนักงานและลูกจ้าง สบพ.  การตรวจสุขภาพให้กับพนักงานทุกคนทั้ง สบพ. กรุงเทพฯ และ และในส่วนของ ศฝบ.  ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบพิเศษ ที่เพิ่มเติมให้กับพนักงานตามช่วงอายุของพนักงาน ซึ่งมีความเสี่ยงของโรคที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี อย่างเหมาะสมตามกลุ่มอายุ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคในการรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

*********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง