สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน โดยกองวิชาบริหารการบิน จัดโครงการ Aviation Careers Open House : Virtual Session ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารจัดการท่าอากาศยาน การบริการภาคพื้นดิน รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมการบิน 2 หน่วยงาน ได้แก่

(1) บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT Ground Aviation Services Company Limited – AOTGA) ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ ธานินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยทีมงาน ประกอบด้วย นายวัชระ ศรีฉายนาม ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม, นางสาวปรานนรินทณ์ ศุภมานพ หัวหน้าส่วนสัญญสายการบินและลูกค้าสัมพันธ์, นางสาวพรลดา บริบูรณ์ หัวหน้าส่วนประสานงานเที่ยวบิน, นางสาวนิธิมา ช่วยรอด หัวหน้าส่วนประสานงานฝึกอบรม และ นายปฏิพงศ์ ชาภู่พวง เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
(2) กรมท่าอากาศยาน ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้น ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐานสนามบิน และนายกึกก้อง วิมุกตานนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคคลและสวัสดิการ ในการนำเสนอข้อมูลภารกิจขององค์กร ขั้นตอนการเข้าร่วมการฝึกงาน การเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าตำแหน่งงานในแต่ละองค์กรให้กับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงเยาวชนภายนอกที่สนใจทำงานในด้านอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

 

*********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง