สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Operations Safety and Security (Virtual Classroom) รุ่นที่ 4 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสนามบินต่าง ๆ ทั่วประเทศของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 21 ท่าน

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน ในการดำเนินงานของสนามบินด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 *********************************