สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยกองวิชาช่างอากาศยาน   จัดรายการ “Aviation Now and Then” EP.2 คุยเฟื่องเรื่องงาน Aircraft Maintenance ในรูปแบบ Online ผ่าน Live Facebook เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง Facebook : CATCThailand

สำหรับรายการ “Aviation Now and Then” เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านการบินที่หลากหลาย โดย Episode 2 นี้ ผู้เข้ารับชมจะได้รับความรู้ในเรื่องของสายงานด้าน Aircraft Maintenance ในประเด็นต่างๆ ทุกแง่มุม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมด้านการบินที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต ด้วยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ประกอบไปด้วย นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย คุณสัมฤทธิ์ เพ็งพิน Technical Service Manager/ Thai Lion Mentari Co., Ltd.  คุณเทพกร เรืองไทย Senior License Aircraft Engineer/ KLM Royal Dutch Airlines ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในด้านนี้ โดยมีนางสาวนพภัสสร ศรีเบ็ญรัตน์ ครูวิชาภาคพื้น เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสายงานด้าน Aircraft Maintenance นั้น สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน และหลักสูตรนายช่างภาคพื้น สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ และสาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ ซึ่งจะเปิดรับสมัครแต่ละรอบ ดังนี้

  1. รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564)
  2. รอบโควตา Quota (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565)
  3. รอบรับตรง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียด ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.wordpressthai.org และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 2221, 2211

********************************