สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม Air Traffic Control (ATC) รุ่นที่ 41 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2563 – 24 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยทุนจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 32 คน ทุนจากกองทัพเรือ 5 คน และทุนส่วนตัวจากประเทศมองโกเลีย จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ