สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

พันจ่าอากาศเอกเทพพิบูล จินาภรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศ กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร On-the-Job Training Instructor Refresher (OJTIR) (Virtual Classroom) รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 37 คน

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ครูฝึกภาคปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ ได้มีใบรับรองครูฝึกภาคปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ และ การขอต่อใบรับรองครูฝึกภาคปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนทักษะการฝึกสอนภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

*********************************