สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นางภัทราวดี อยู่ปาน หัวหน้าแผนกวิชาบริการการเดินอากาศ กองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ  สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher (FOOR) (Virtual Classroom) รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสายการบินต่างๆ  จำนวน 5 คน

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่พนักงานอำนวยการบิน และมีใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน ได้ทบทวน และ ขอต่อใบประจำหน้าที่ จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนทักษะการฝึกสอนภาคปฏิบัติ  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

 

***********************