ผู้บริหาร สบพ.

 • นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

  นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

  รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
  • นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

   นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

   รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
   • นายรหัท อิงค์วิกรม

    นายรหัท อิงค์วิกรม

    ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
    • นายอิฏฐพัชร์ บูรณะเรศน์

     นายอิฏฐพัชร์ บูรณะเรศน์

     ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
   • นายสิทธิพันธ์ เสือจำศิล

    นายสิทธิพันธ์ เสือจำศิล

    ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
    • นางสาววรินทร เลี่ยมนาค

     นางสาววรินทร เลี่ยมนาค

     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
  • นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ

   นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ

   ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน
   • นายเจน หน่อท้าว

    นายเจน หน่อท้าว

    ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงอากาศยาน
   • นาวาอากาศเอกระทิน อินเทวา

    นาวาอากาศเอกระทิน อินเทวา

    ผู้อำนวยการกองฝึกบิน
  • พ.อ.อ.พันศักดิ์ เนินทราย

   พ.อ.อ.พันศักดิ์ เนินทราย

   ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ
   • นายวิโรจน์ น้อยวิไล

    นายวิโรจน์ น้อยวิไล

    ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
    • ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว

     ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว

     ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน
     • พ.อ.อ.พันศักดิ์ เนินทราย

      พ.อ.อ.พันศักดิ์ เนินทราย

      ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน
   • ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย

    ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย

    ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน
    • ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์

     ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์

     ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
 • เรื่องล่าสุด

 • ความเห็นล่าสุด