สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดอากาศยานที่ไม่ใช้งาน

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดอากาศยานที่หมดความจำเป็นในการใช้งานประเภทเครื่องบินแบบ Beechjet 400 A  จำนวน 1 ลำ พร้อมอะไหล่ จำนวน 4 รายการ เครื่องมือพิเศษ จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดการขายทอดตลาด ดังนี้