ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน