สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

………………………………..

 

                   ด้วย  สถาบันการบินพลเรือน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่าง  ๆ  ดังนี้

            ๑.  ครูวิชาภาคพื้น       จำนวน  ๒  อัตรา      

                  สังกัด กองวิชาบริการการบิน   อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ   ๒๗,๒๐๐  บาท  

            ๒.  ครูวิชาภาคพื้น         จำนวน  ๑  อัตรา

                 สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน   อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ   ๒๗,๒๐๐  บาท  

            ๓.  หัวหน้าแผนกการตลาด  จำนวน ๑  อัตรา

                 สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน   อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ   ๒๕,๕๔๐  บาท  

 

       ๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

              ๑.๑   คุณสมบัติทั่วไป

                         ๑.๑.๑    ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม  ข้อ ๖   แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วยการบรรจุ  การแต่งตั้ง   การออกจากตำแหน่ง  วินัย 

                                    และการลงโทษ ของพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๗ 

                         ๑.๑.๒   ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร ท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร

                         ๑.๑.๓   ผู้สมัครในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้นต้องมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการเป็น ครู เป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้  จริยธรรม  คุณธรรม  และเป็นแบบอย่าง

                                   อันดีงามให้กับนักศึกษาได้

                         ๑.๑.๔   ผู้สมัครในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้นต้องมีอายุไม่เกิน  ๕๐  ปี ณ วันที่สมัคร

 

        ๒.    กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ   

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่น ใบสมัครได้ ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๘๗ หรือ

๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔ ต่อ ๒๓๑  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ในวันทำการระหว่างเวลา   ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  หรือ

ดูรายละเอียดได้ที่   www.wordpressthai.org

 

       ๓.   เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน   ดังนี้

๓.๑   สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๓   สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๔   สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๕   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก   และไม่ใส่แว่นตาดำ   ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน ขนาด   ๓ x ๔  ซ.ม.   จำนวน  ๑  รูป

๓.๖   หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

๓.๗   หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบสำคัญการสมรส  เป็นต้น

 

       ๔.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนด การสอบ  จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า๕  วัน   ที่สถาบันการบินพลเรือน   หรือดูรายละเอียดได้ที่   www.wordpressthai.org

 


 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร

ตามประกาศรับสมัคร  ลงวันที่  ๓๐  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕

ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  จำนวน ๒  อัตรา

สังกัด กองวิชาบริการการบิน

 

       ๑.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.๑  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ในการทำงานหรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓  ปี  หรือ

๑.๒  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องมีประกาศนียบัตรด้านการควบคุมจราจรทาง อากาศมีประสบการณ์ในการทำงาน  หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้

       มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓  ปี หรือ

๑.๓  ได้รับประกาศนียบัตรด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ  มีประสบการณ์ในการทำงานหรือเคยทำการสอนทางด้านนี้  มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  หรือ

๑.๔  ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงาน  หรือ  มีประสบการณ์การสอนด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  หรือ

๑.๕.  ได้รับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จากสถาบันการบินพลเรือน

        ๒.  ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

            ๒.๑  มีความรู้ความสามารถในคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างดี  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

          ๒.๒   มีความรู้ความสามารถในการเขียน  ทำการสอน หรือบรรยาย ทางด้านวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิชาได้เป็นอย่างดี

          ๒.๓  มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการบินพลเรือน

          ๒.๔  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อการเรียนการสอนและประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

        ๓.   ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC  หรือ   TOEFL  ไม่ต่ำกว่า ๖๕๐ คะแนน  และระยะเวลารับรองไม่เกิน ๒  ปี   

 


ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น

สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

จำนวน  ๑  อัตรา

 

       ๑.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ๑.๑ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์

             ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม  คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ

         ๑.๒ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์

             ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้ว

             ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ

         ๑.๓ ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  มีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หรือ

         ๑.๔ ได้รับวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)  หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)   ในสาขาที่

             เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์   ไฟฟ้าสื่อสาร   โทรคมนาคม  คอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับวุฒิ

             ทางการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ

         ๑.๕ ได้รับปริญญา (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.)หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

            อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์การบิน  ไฟฟ้าสื่อสาร  โทรคมนาคม  คอมพิวเตอร์  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ  ๑. ตาม คุณสมบัติข้อ ๑.๔  และ ข้อ ๑.๕  กรณีมีประสบการณ์ด้านการทำงานและ / หรือประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณา

                 เป็นกรณีพิเศษ

   ๒. กรณีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ วุฒิการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) เทียบเท่า

      ได้ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดข้างต้น

       ๒.  ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

         ๒.๑  มีความรู้ความสามารถในคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างดี ทั้งภาคทฤษฎีและ  ภาคปฏิบัติ

         ๒.๒   มีความรู้ความสามารถในการเขียน ทำการสอน หรือบรรยาย ทางด้านวิชาการเป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิชาได้เป็นอย่างดี

         ๒.๓  มีความรู้ความเข้าใจในแผนงาน และนโยบายที่กำหนดไว้ของ สถาบันการบินพลเรือน

         ๒.๔  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อการเรียนการสอนและประกอบ      การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  

       ๓.  ผู้สมัครจะต้องมี หนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC  หรือ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน  และระยะเวลารับรองไม่เกิน  ๒  ปี

 

 


ตำแหน่งหัวหน้าแผนกการตลาด

สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

จำนวน  ๑  อัตรา

 

       ๑.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

         ๑.๑  วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ หรือการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะประสบการณ์ด้านการตลาดมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี

                หรือ วุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะประสบการณ์ด้านการตลาดมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

๑.๒  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานด้านการตลาดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หรือ

๑.๓  กรณีเป็นพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจหรือการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานใน

       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓  มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี

       ๒.  ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และติดต่อสื่อสาร

๒.๒  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Office  เป็นต้น

       ๓.  คุณสมบัติอื่น ๆ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง (ถ้ามี)

๓.๑  ทักษะในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นบริการ

๓.๒  ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกที่เหมาะสมกับงานด้านการตลาด

๓.๓  มนุษยสัมพันธ์ดี มีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการทำงาน

๓.๔  ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์

๓.๕  ทักษะในการสื่อสาร มีศิลปะการสื่อสารจูงใจ

๓.๖  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๓.๗  มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

๓.๘  มีความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของสถาบันการบินพลเรือน