ประกาศ กำหนดเปิดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมช่างเทคนิคปิโตเลียม