สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

 

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา  สังกัด แผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ

…………………………………..

 

ตามที่สถาบันการบินพลเรือน  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานและกำหนดการสอบข้อเขียน  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา  สังกัด แผนกจัดหา  สำนักผู้ว่าการ  ลงวันที่  17  มกราคม  2556  ไปแล้ว นั้น

                   สถาบันการบินพลเรือน  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนซึ่งมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา  สังกัด แผนกจัดหา  สำนักผู้ว่าการ  ดังนี้

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก