สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

                                            สังกัด แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน   

…………………………………..

 

            ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัด แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน  ไปแล้ว นั้น

   บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  คือ

             
          นายชัยวัฒน์   ปัณฑรมงคล

 

            ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง